Prosjektleder for Orinor, Magnus Mæland.

Orinor og Arctic Energy Partners inviterer vi til kick-off for LINNGE-prosjektet for grønn leverandørindustri i Nord-Norge. Datoen er 24. januar i Tromsø.

Meld deg på Kick-off

Ny industriell revolusjon

– Vi kan ikke lenger drive som vi har gjort før – bærekraft og klimarisiko må inn i forretningsmodellen. Dette er avgjørende faktorer for videre drift for alle bedrifter, forteller prosjekteier Nina Kivijervi Jonassen, prosjektdirektør Arctic Energy Partners. Vi kan trekke paralleller til en ny industriell revolusjon, og bedriftene må henge med i utviklingen.

LINNGE-prosjektet, eller “Styrking av leverandørindustrien i Nord-Norge gjennom satsing på grønn energi og bærekraft”, som er prosjektnavnet, skal ta leverandørindustrien i Nord-Norge med videre inn i denne omstillingen.

Prosjektdirektør Nina K. Jonassen i Arctic Energy Partners

– Utvikling skjer fort, og det stilles flere og flere krav til næringslivet om rapportering, blant annet gjennom EU-taksonomien, sier Jonassen. Vi har mange dyktige aktører i nord som gjør mye bra innen bærekraft. Men vi har også mange som kanskje ikke ennå har tatt inn over seg alvoret, og hva dette faktisk handler om.

Støttes av fylkeskommunen

Fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen deltar på kick-off 24. januar i Tromsø. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Prosjektet er støttet med 2,5 millioner kroner fra Troms og Finnmark fylkeskommune gjennom Arktis 2030-midler.

– Dette vil føre til næringsutvikling og verdiskapning i hele Nord-Norge, sier fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (SP). Prosjektet vil bidra med relevant kompetanse til leverandørnæringen innen flere felt, og bidra til videreføring av økonomisk aktivitet på nye områder ved en utfasing av petroleum over tid.

Fylkesråden deltar på kick-off i Tromsø 24. januar.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til økt verdiskaping, og styrke leverandørnæringens kapasitet mot oppdrag knyttet til det grønne skiftet. Bedriftene skal rustes til å vinne anbud når de store investeringene i det grønne skiftet skal tas.

– Vi er veldig glade for å ha fått finansiert dette viktige prosjektet, sier Jonassen i Arctic Energy Partners. LINNGE er et av de største prosjektene vi i Arctic Energy Partners har hatt noensinne og vi gleder oss veldig til å komme ordentlig i gang med arbeidet.

Fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen

Kick-off i Tromsø 24. januar

Prosjektet hadde digitalt oppstartsmøte i november, hvor et titalls aktører fra leverandørindustrien i hele landsdelen deltok, fra Mo i sør til Kirkenes i nord.

– Vi tar med oss de innspillene vi har fått og inviterer til en fysisk «kick-off» for prosjektet i Tromsø 24. januar, sier Magnus Mæland, prosjektleder Orinor. Her skal vi få et enda bedre innblikk i det som kommer, og diskutere hvilken kompetanse vi trenger for å møte kravene og mulighetene vi står foran.

Direktør i Senter for hav og Arktisk, Jan-Gunnar Winther, er ett av trekkplastrene på programmet. Winther har solid erfaring fra nasjonalt- og internasjonalt klima- og miljøarbeid, og ble nylig utnevnt som ekspert for EUs satsing på hav og vassdrag.

– Vi er veldig fornøyde med å få Jan-Gunnar Winther med på programmet, sier Mæland. Winther vil snakke om havnæringens rolle i det grønne skiftet. Vi håper å se folk fra både leverandørindustrien, akademia og øvrig næringsliv på kick-off!

Program og påmelding til kick-off

Bredt samspill av aktører

Prosjektet er et bredt samspill mellom næringsliv, FoU-miljøer, virkemiddelapparatet og utdanningssektoren. Rekruttering, videreutvikling og kompetanse står sentralt og både videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner fra hele nord er tilknyttet prosjektet.

– Vi er avhengige av tett og godt samarbeid for å ta oss gjennom det grønne skiftet, sier Magnus Mæland, prosjektleder i Orinor. Derfor er vi veldig glade for at LINNGE har fått en bred oppslutning fra både industrien, næringslivet og utdanningssektoren.